ยินดีต้อนรับเข้าสู่...รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers (PC54504) สำหรับนักศึกษา ค.บ.1 ภาษาไทย, ค.บ.1 การศึกษาปฐมวัย, ค.บ.1 ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
Information and Communication Technology for Teachers)

ความ รู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมได้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที =IT (อังกฤษinformation technology: IT) คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล [1] ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจหนึ่งหรือองค์การอื่น ๆ [2] ศัพท์นี้โดยปกติก็ใช้แทนความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และยังรวมไปถึงเทคโนโลยีการกระจายสารสนเทศอย่างอื่นด้วยเช่น
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การบ้านครั้งที่ 4

คำชี้แจง ให้ใส่บทความบล็อก "รายวิชา PC54504" ตามหัวข้อต่อไปนี้
 1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อสังคม
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - องค์ประกอบและขั้นตอนของระบบสารสนเทศ
    - ระะบบและวิธีการเชิงระบบ
3. อินเทอร์เน็ต
    - ความหมายและความสำคัญของอินเทอร์เน็ต
    - ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. จงยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน
 **หมายเหตุ  ให้ใส่รูปภาพประกอบ พร้อมกับการใช้แทรกการข้ามเพื่อไม่ให้ข้อความยาเกินไป และใส่ลิงค์แหล่งที่มาของบทความด้วย

คำชี้แจง ให้ตกแต่งบล็อก รายวิชา PC54504 โดยการตกแต่ง Gadget ให้สวยงาม
ให้ตกแต่งส่วนของ Gadget ให้สวยงามและเหมาสมกับเนื้อหา ให้ครบสมบูรณ์ที่สุด 

การบ้านครั้งที่ 3


คำสั่ง..ให้นักศึกษาสร้างบล็อกและสร้างบทความตามคำสั่งต่อไปนี้

1. ตกแต่ง บล็อก Liftstyleามความต้องการของตนเอง
2. ตกแต่ง บล็อกคุณธรรมจริยธรรม และใส่บทความ 5 บทความ ดังนี้
    - โดย บทความที่ 1 คุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู
    - โดย บทความที่ 2-3 ประเพณีไทย
    - โดย บทความที่ 4 การละเล่นของไทย
    - โดย บทความที่ 5 วันสำคัญทางศาสนา
3. ตกแต่งบล็อกหลัก
    - ใส่บทความเกี่บวกับเทคโนโลยี
    - เพิ่ม Gadget เรียบร้อย
4. สร้าง TabLink ให้กับล็อคทุกบล็อค เพื่อเชื่อมโยงหากันได้ทุกบล็อ
**หมายเหตุ การใส่บทความ ให้ใช้เครื่องมือ "แทรกการข้าม" และ "ลิงค์" ด้วย


การบ้านครั้งที่ 2สั่งการบ้าน โดยเพิ่มบทความและตัวตกแต่งบล็อก ดังนี้

- Blog กิจกรรม  ให้เพิ่มบทความเกี่ยวกับกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 3 กิจกรรม/บทความ โดยมีเงื่อนไข คือ
1.ต้องใส่รูปภาพกิจกรรมของนักศึกษา ตามความเหมาะสม (อย่าให้น้อยเกินไปและมากเกินไป)
2.ระบุชื่อ หัวเรื่องของกิจกรรมนั้นด้วย
3.อธิบายด้วยว่าแต่ละกิจกรรมทำอะไร และได้รับประโยชน์อะไรจากกิจกรรมนั้นๆ
4.ตกแต่งบล็อกให้สวยงาม โดยเพิ่ม Gadget ตามความเหมาะสม (อย่าให้น้อยเกินไป)

- Blog (วิชาเอก) ภาษาไทย/การศึกษาปฐมวัย/ชีววิทยา ให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวเรื่องทางด้านการสอนของวิชาเอก ซึ่งให้เลือกมา 2 เรื่อง ตามความถนัด โดยแบ่งเนื้อหาในแต่ละเรื่อง ออกเป็น 3 บทความ โดยมีเงื่อนไข คือ
1.ให้มีภาพประกอบของเนื้อหา
2.เมื่อใส่เนื้อหาบทความ โดยให้ใช้เครื่องมือ"แทรกการข้าม"
3.ให้ใส่ภาพเคลื่อนไหว(VDO) ที่เหมาะสมกับเนื่อหา
4.ให้ใส่แหล่งอ้างอิง หรือ แหล่งที่มา โดยให้ใช้เครื่องมือ"ลิงก์"
5.ตกแต่งบล็อกให้สวยงาม โดยเพิ่ม Gadget ตามความเหมาะสม (อย่าให้น้อยเกินไป)

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คู่มือการสร้างแบบสำรวจด้วยเว็บ Polldaddy

คู่มือการสร้างเว็บบล็อก

การบ้าน..ครั้งที่ 1

รายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (20 คะแนน)
โดยมีหัวข้อ ดังนี้
1.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์
4.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
5.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดในการทำรายงาน (20 คะแนน)
- รูปเล่มรายงาน 10 คะแนน(งานกลุ่ม) ประกอบด้วย ปกหน้า-ปกหลัง, คำนำ, สารบัญ, เนื้อหา+ภาพประกอบ, บรรณานุกรม (ส่งรูปเล่มพร้อมกับแผ่นPresent Powerpoint)
- Power Point 5 คะแนน (คะแนนกลุ่ม)
- การนำเสนอ 5 คะแนน(นำเสนอเป็นรายบุคคล) ประกอบด้วย การเตรียมตัว, การแนะนำตัว, การพูดนำเสนอน่าสนใจ, การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง

นัดวัน Present
- ค.บ. 1 ภาษาไทย (วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557)
- ค.บ. 1 การศึกษาปฐวัยม (วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557) 
- ค.บ. 1 ชีววิทยา (วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557)