ยินดีต้อนรับเข้าสู่...รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers (PC54504) สำหรับนักศึกษา ค.บ.1 ภาษาไทย, ค.บ.1 การศึกษาปฐมวัย, ค.บ.1 ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
Information and Communication Technology for Teachers)

ความ รู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมได้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การบ้านครั้งที่ 3


คำสั่ง..ให้นักศึกษาสร้างบล็อกและสร้างบทความตามคำสั่งต่อไปนี้

1. ตกแต่ง บล็อก Liftstyleามความต้องการของตนเอง
2. ตกแต่ง บล็อกคุณธรรมจริยธรรม และใส่บทความ 5 บทความ ดังนี้
    - โดย บทความที่ 1 คุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู
    - โดย บทความที่ 2-3 ประเพณีไทย
    - โดย บทความที่ 4 การละเล่นของไทย
    - โดย บทความที่ 5 วันสำคัญทางศาสนา
3. ตกแต่งบล็อกหลัก
    - ใส่บทความเกี่บวกับเทคโนโลยี
    - เพิ่ม Gadget เรียบร้อย
4. สร้าง TabLink ให้กับล็อคทุกบล็อค เพื่อเชื่อมโยงหากันได้ทุกบล็อ
**หมายเหตุ การใส่บทความ ให้ใช้เครื่องมือ "แทรกการข้าม" และ "ลิงค์" ด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น